โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

ประวัติ

วันที่ 07 ส.ค. 2563          >>ในระยะแรกได้เปิดสอนชั้นประถมก่อนจนถึง พ.ศ. 2475 จึงเปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาและมีฐานะเป็นโรงเรียนประจำจังหวัด รับนักเรียนชาย - หญิง เรียนรวมกันแบบสหศึกษา

       ต่อมาได้แยกชั้นประถมออกไป เหลือเฉพาะชั้นมัธยมศึกษา มีชื่อว่า "โรงเรียนสคูลเว็บ" อย่างในปัจจุบัน 

          >> พ.ศ. 2478 เปิดสอนแผนกพณิชยกรรม และได้ยุบเลิกแผนนี้เมื่อ พ.ศ. 2481

 


         >>พ.ศ. 2517 กรมสามัญศึกษาได้ทดลองเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษา รับนักเรียนแบบสหศึกษา เวลาผ่านไปหลายปีไม่สามารถจัดหาที่ดินสำหรับสร้างโรงเรียนให้ครบตามหลักเกณฑ์ได้ จึงได้ย้ายนักเรียนทั้งหมดกลับมาเรียนที่โรงเรียนสคูลเว็บ เมื่อพ.ศ. 2521 ทำให้มีนักเรียนหญิงตั้งแต่ชั้นธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนนี้ ตั้งแต่นั้นมา

          >> พ.ศ. 2520 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  แบบสหศึกษา