รมว.ศธ.ยอมรับคุณภาพการศึกษาไทยยังไม่เป็นที่น่าพอใจ

วันที่ 25 มิ.ย. 2556
ผู้เข้าชม : 676

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมทางการศึกษาของเด็กไทยสู่เวทีอาเซียน” โดยคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ว่า ประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่ 

มีการพัฒนาคนที่ดีและมีคุณภาพ สำหรับประเทศไทยมีการลงทุนด้านการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยใช้งบประมาณกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณทั้งปี เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา แต่คุณภาพการศึกษายังไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าที่ควร ซึ่งได้วางแนวทางการแก้ไขปัญหาแล้ว อาทิ คนในปัจจุบันและอนาคตต้องเป็นคนที่คิดวิเคราะห์เป็น จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา เรียนในห้องเรียนให้เพียงพอต่อความจำ เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ให้มากขึ้น การส่งเสริมด้านภาษา ซึ่งครูไทยยังด้อยในเรื่องการสอน ฟัง และพูด กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้พัฒนาโดยจัดโครงการ english program โดยใช้ครูจากต่างประเทศสอน เพื่อส่งเสริมการพูดและการฟังมากขึ้น รวมถึงให้ครูวิชาอื่น อาทิ คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ สอนด้วยภาษาอังกฤษ โดยมีความคาดหวังให้เด็กไทยสามารถสื่อสารได้ และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการดำรงชีวิตในระบบประชาธิปไตย 

นายพงศ์เทพ กล่าวอีกว่า การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้นจะมีทั้งวิกฤตและโอกาส ฉะนั้นเด็กไทยต้องเรียนรู้วิกฤตต่างๆที่จะเกิดขึ้นเพื่อปรับให้มาเป็นโอกาสทั้งการพัฒนาตัวเองและประเทศให้ไ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประชาสัมพันธ์
Feature
Link การศึกษา