นายอุทัย ทวีท้าว

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตระการ

LINK การศึกษา

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2563

วันที่ 30 มิ.ย. 2563
ผู้เข้าชม : 13
         วันที่ 29 เดือน มิถุนายน 2563 โรงเรียนบ้านตระการได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ขึ้น เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
แผนการปฏิบัติงานการทำ 5 สสะสาง1.สำรวจวัสดุ-อุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งาน2.แยกวัสดุที่ไม่ได้ใช้ออก3.กำจัดวัสดุที่ไม่จำเป็นในหน่วยงานออกสะดวก1.จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยง่ายต่อการหยิบใช้งานครั้งต่อไป2.จัดเก็บเอกสารใบงานให้เป็นระเบียบสะดวกต่อการปฏิบัติงานสะอาด1.ทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้สถานที่ทำงาน2.ทำความสะอาดเครื่องมือ- อุปกรณ์ใช้งาน3.ทำความสะอาดพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบสุขลักษณะ1.แยกขยะตามประเภทแยกขยะอันตรายจากขยะทั่วไปเพื่อป้องกันอันตราย2.ตรวจสุขภาพประจำปี สร้างนิสัย1.พูดคุยและตักเตือนให้ปฏิบัติ 5 ส ให้เป็นกิจวัตรประโยชน์จากการทำกิจกรรม 5 ส 1.บุคลากรจะทำงานได้รวดเร็วขึ้น มีความถูกต้องในการ ทำงานมากขึ้น บรรยากาศและสภาพแวดล้อมดีขึ้น 2.เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ จะเกิดขึ้น บุคลากรจะรักหน่วยงานมากขึ้น 3.บุคลากรจะมีระเบียบวินัยมากขึ้น ตระหนักถึงผลเสียของความไม่เป็นระเบียบในสถานที่ทำงาน ต่อการเพิ่มผลผลิต และถูกกระตุ้นให้ปรับปรุงระดับความสะอาดของสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น 4.บุคลากรปฏิบัติตามกฏระเบียบ และคู่มือการปฏิบัติงานทำให้ความผิดพลาดและความเสี่ยงต่างๆ ลดลง 5.บุคลากรจะมีจิตสำนึกของการปรับปรุง ซึ่งจะนำไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน 6.เป็นการยืดอายุของเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ เมื่อใช้อย่างระมัดระวังและดูแลรักษาที่ดี และการจัดเก็บอย่างถูกวิธีในที่ที่เหมาะสม 7.การไหลเวียนของวัสดุ และ work in process จะราบรื่นขึ้น 8.พื้นที่ทำงานมีระเบียบ มีที่ว่าง สะอาดตา สามารถสังเกตสิ่งผิดปกติต่างๆ ได้ง่าย 9.การใช้วัสดุคุ้มค่า ต้นทุนต่ำลง 10.สถานที่ทำงานสะอาด ปลอดภัยและเห็นปัญหาเรื่องคุณภาพอย่างชัดเจน
โรงเรียนบ้านตระการ เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาเครือข่าย สะพือ โคกจาน ตระการ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ถึง 28 ธันวาคม 2561 สำหรับกีฬาการแข่งขัน ประกอบไปด้วย ฟุตบอล ชาย-หญิง วอลเลย์บอล ชาย-หญิง เซปักตะกร้อ ชาย-หญิง เปตอง ชาย-หญิง และกรีฑา มีโรงเรียนในเครือข่ายที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 12 โรงเรียนประกอบไปด้วย โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ โรงเรียนบ้านโคกน้อย โรงเรียนบ้านโคกจาน โรงเรียนบ้านนางิ้ว โรงเรียนบ้านสงยาง โรงเรียนบ้านเอ็นอ้า โรงเรียนบ้านดอนหมู โรงเรียนบ้านโพนเมือง โรงเรียนวัดชัยมงคล โรงเรียนบ้านแอมเจริญ โรงเรียนบ้านชุมชนสะพือ และโรงเรียนบ้านตระการ โดยวัตถุประสงค์ของการแข่งขันกีฬา-กรีฑาของเครือข่ายโรงเรียนนายางกลักในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมลักษณะนิสัยด้านการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬาและเพื่อสนองนโยบายด้านการศึกษาด้านกีฬา พร้อมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันในการต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษาต่อไป