นวัตกรรม/งานวิจัยอาจารย์

วันที่ 13 ก.ค. 2563

                                              

ลำดับ เอกสารเผยแพร่/แหล่งข้อมูล สาขาวิชา ปีการศึกษา ผู้เผยแพร่ เอกสารดาวน์โหลดไฟล์แนบ

การพัฒนาสื่อการสอน บทเรียน e-Learning  วิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบเรื่อง เครื่องมือที่ ใช้ในการรวบรวมข้อมูลและพัฒนาระบบสำหรับ  ผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2557

อ.นรี 
ธารีจริต

 บทคัดย่อ 
2 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสำนักงาน เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยาโดยใช้บทเรียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  2557 อ.วีรนุช
สีเสน 
 บทคัดย่อ 
3 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ เรื่อง การสร้างเว็บเพจ สำหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น ปวช.3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  2557 อ.จีระพร
ศิริมา
 บทคัดย่อ 
4 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างร้านค้าบนเว็บ วิชา การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้บทเรียนออนไลน์ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  2557

อ. แพรวา
เกษรสกุล

 บทคัดย่อ 
5 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการใช้โปรแกรมนำเสนอและสื่อประสมในงานธุรกิจของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 สาขาการจัดการทั่วไป โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  2557 อ.อุไรวรรณ
มาสุกมี
  บทคัดย่อ
6  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  2557  อ.ปิติ
มาสุกมี
 บทคัดย่อ 
7 การสอนแบบโครงการ (Project Base Learning) การตลาด 2557 อ.ธีรพงษ์  จันทะชารี   บทคัดย่อ
8 ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ การพัฒนาจิตอาสาของ นักเรียน-นักศึกษา แกนนำที่ผ่านการอบรม ในระดับ ปวช.-ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา การตลาด 2557 อ.พงษ์เทพ
พูลประภา
 
 9 ศึกษาความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โครงการแข่งขันกีฬาสี ของนักเรียน-นักศึกษา ในระดับ ปวช.-ปวส. ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา การตลาด 2557 อ.อนุพงษ์คงมา  
10 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1/3 สาขาการขาย วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรูแบบความคิดรวบยอด แผนผังความคิด (Mind Mapping) พื้นฐานสามัญ  2557   อ.นวพร
แสงมาน
 บทคัดย่อ
 11 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา เศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการ โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ การจัดการทั่วไป  2557  อ.ธัชพล
เต่าวิเศษ
 
 บทคัดย่อ 
12 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นของนักศึกษา สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รายวิชาการตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว  พื้นฐานสามัญ   2557   อ.ชัยทัศน์
ศิริเปารยะ
 บทคัดย่อ 
13 การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องร้อยละโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 หมวดพื้นฐานสามัญ 2557 อ.วลิดา
จ่างจาตุรนค์รัศมี
 บทคัดย่อ
14 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทำคะแนนสอบวิชาการบัญชีเช่าซื้อและซื้อขายผ่อนชำระ ได้คะแนนต่ำ ระดับปวช.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา สังกัด สช. โดยใช้บทเรียน การใช้สื่อแบบฝึกหัดสำเร็จรูป การบัญชี 2557 อ.สรรเสริญ
หลีจู
บทคัดย่อ
15 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำหรับนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1/3) วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา โดยใช้เอกสารประกอบการสอน พื้นฐานสามัญ 2557

อ.ชูศรี
อ่วมด้วง

บทคัดย่อ
16 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการหาข้อมูลทางการตลาดของ นักเรียน ระดับ ปวช.ห้อง2 /3 สาขางานการขาย โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ การตลาด 2557 อ.กาญจนา
ลีลาสุวณิชย์
 บทคัดย่อ
17 การสร้างชุดบทเรียนสำเร็จรูปแบบเส้นตรง วิชาการบัญชีเบื้องต้น1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1/1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา การบัญชี 2557 อ.พรนภา
พลานันต์
บทคัดย่อ 
18 การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา การบัญชีชั้นสูง 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป สาขาวิชาการบัญชี การบัญชี 2557

อ.ดาระณีเตียวตระกูล

 
19 การพัฒนาความสามารถด้านการพูดในโอกาสต่าง ๆ โดยใช้การสอน แบบบทบาทสมมุติ วิชาศิลปะ การพูดของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หมวดพื้นฐานสามัญ  2557 อ.ณัฐจงกล
สูจยานนท์
บทคัดย่อ
20 การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกบทสนทนา หมวดพื้นฐานสามัญ 2557 อ.สุจิตรา
แต้มศรี
 บทคัดย่อ
21 การใช้สื่อ CAI ช่วยพัฒนาการสอนของนักเรียนปวช. 1/2 เรื่องรู้จักตนเอง วิชาเพศวิถีศึกษา หมวดพื้นฐานสามัญ 2557 อ.สรัญญา
แสงสิงแก้ว
  เอกสาร
 22 สื่อมัลติมีเดีย วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม เรื่อง พุทธศาสนา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2557  อ.นรี
ธารีจริต
 clip
23 E-Book คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2557

อ.จีระพร
ศิริมา

 เอกสาร 
24 สื่อประกอบการอบรมการสร้างสื่อการสอน E-Book ด้วยโปรแกรม Flip Album คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2557 อ.นรี
ธารีจริต
  เอกสาร
 24 แบบเรียนประกอบการสอน วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  2557  อ.นรี
ธารีจริต
 เอกสาร 
 25 แบบเรียนประกอบการสอน วิชา การเขียนโปรแกรมภาษาซี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2557  อ.นรี
ธารีจริต
  เอกสาร
 26 แบบเรียนประกอบการสอน วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2557  อ.นรี
ธารีจริต
 เอกสาร 
27
    
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล สำหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2556

อ.จีระพร
ศิริมา

เอกสาร
28 การพัฒนาชุดการเรียนวิชาโครงการโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน สำหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ฝ่ายวิชาการ 2556 อ.ผ่องศรี
วรผล
  เอกสาร
29 พัฒนาสื่อการสอนมัลติมีเดีย  เรื่อง เทคนิคการสร้างงานฐานข้อมูลโดยใช้ โปรแกรม Accessสำหรับผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2          คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2556 อ.นรี 
ธารีจริต
เอกสาร
30  การพัฒนาผลัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาโปรแกรมประมวลผลคำประยุกต์ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  2556  อ.แพรวา
เกษรสกุล
 เอกสาร 
31 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเช่า๙ื้อและซื้อขายผ่อนชำระ ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 สาขาการบัญชีโดยใช้วิธีการเรียนแบบร่่วมมือ การบัญชี 2556 อ.สรรเสริญ
หลีจู
 เอกสาร
32 งานวิจัย เรื่อง การปรับพฤติกรรมในชั้นเรียนและการส่งงานของนักศึกษา หลักสูตรปรกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ธุรกิจทั่วไป 2556 อ.นวพร แสงมาน  
33 รายงานการวิจัย เรื่อง พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เรื่องการเรียงลำดับข้อมูลระดับชั้นปวช.2วิทยาลัยเทคโนโลยีพณชยการเจ้าพระยาโดยใช้บทเรียนโปรแกรม สำหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2556 อ.วีรนุช สีเสน  
34 งานวิจัย เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของนักศึกษาสาขาการตลาด ระดับปวส.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรีนที่ 2/2556 บทเรียนเรื่อง การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ในรายวิชาสัมมนาตลาด โดยใช้เทนิคการแสดงบทบาทสมมุติ การตลาด 2556 อ.ธีรพงษ์ จันทะชารี  
35 งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิจา การใช้โปรแกรมกราฟิกส์ ของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.3  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2556 อ.ราชันย์ ถนอมรัก  
36 รายงานการวิจัยในชั้นเรียน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 เรื่องความรู้เบื้องต้นทางสถิติ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.1/4  พื้นฐานสามัญ 2556 อ.วลิดา จ่างจาตุรนต์รัศมี  
37 รายงานการวิจัยในชั้นเรียน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีบริษัทจำกัด เรื่องความรุ้ทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทจำกัด โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.2 การบัญชี 2556 อ.ดารณี เตียวตระกูล  
38 รายงานการวิจัย การสร้างชุดแบบฝึกเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 เรื่อง การผ่านรายการค้าจากสมุดรายวันทั่วไปยังสมุดบัญชีแยกประเภท สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/3  การบัญชี 2556 อ.พรนภา ผลานันต์  
39 รายงานการวิจัย เรื่อง การปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการขาย 1 ของนักเรียนปวช.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณชยการเจ้าพระยาด้วยการเรียนแบบปกติกับการเรียน แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD สำหรับนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1  การตลาด 2556 อ.วิสุทธิ์ รินคำ  
40 งานวิจัย เรื่อง ความสามารถในด้านการพัฒนาทักษะช่วยจำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษทางการตลาด ของนักศึกษาชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.ปี1 ห้อง 1 การตลาด 2556 อ.กาญจนา ลีลาสุวณิชย์  
41 รายงานการสร้างบทเรียน e-learning เรื่อง การใช้โปรแกรม Dream Weaber ของผู้เรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2556 อ.อุไรวรรณ มาสุกมี  
42 งานวิจัย เรื่อง การวัดเจตคติที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับชั้น ปวช.3 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณชยการเจ้าพระยา  พื้นฐานสามัญ 2556 อ.สุจิตรา แต้มศรี  
43

งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษณะการพิมพ์ โปรแกรม  Mircrosoft Word สำหรับนักเรียนชั้น แวช.1 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณชยการเจ้าพระยา

 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2556 อ.ปิติ มาสุกมี  
44 วิจัยฝ่ายอาคารสถานที่ เรื่อง ความพึงพอใจในการใช้ห้องสุขา(ห้องน้ำ)ของนักเรียน-นักศึกษา  พื้นฐานสามัญ 2556 อ.ชูศรี อ่วมด้วง  
45 รายงานการพัฒนาบทเรียน e-learning เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (อริยสัจ 4)ของผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2556 อ.ทิพวรรณ พึงมี  
46 การศึกษาการปรับพฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียนในชั้นเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยเทคโนโลยีพณชยการเจ้าพระยา  การตลาด 2555 อ.อนุพงษ์คงมา  
47 วิจัยในชั้นเรียนภาคการศึกษา 2555  พื้นฐานสามัญ 2555 อ.วลิดา จ่างจาตุนต์รัศมี  
48 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
เรื่อง สารสนเทศ สำหรับ นักศึกษาชั้น ปวช.1 เพื่อเพตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2555 อ.จีระพร
ศิริมา
 
49 รายงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การแก้ปัญหาการขาดความรับผิดชอบของนักเรียนโดยใช้ทฤษฎีการเสริมแรง  พื้นฐานสามัญ 2555 อ.นวพร แสงมาน  
50 รายงานการวิจัย การสำรวจการเข้าเรียนสายของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1/4 วิชาการเงินส่วนบุคคล ภาคเรียนที่ 2/2555  การบัญชี 2555 อ.พรนภา ผลานันต์  
51 วิจัยในชั้นเรียน เรื่องการใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อ วิชา การใช้เครื่องใช้สำนักงาน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 การบัญชี 2555 อ.ชูศรี อ่วมด้วง  
 52 รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ผลการใช้ชุดฝึกการพิมพ์สัมผัส วิชาพิมพ์ดีดไทย 1 ของนักเรียน ปวช.1/6 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2555 อ.สุภาพร อรรคฮาต  
53 รายงานการวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสำนักงานเรื่อง จดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษ ระดับชัน ปวช.3/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2555 อ.วีรนุช สีเสน  
54 รายงานการพัฒนาสื่อการสอน E-Book เรื่องเทคนิคการสร้างโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำหรับผู้เรีนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2555 อ.นรี ธารีจริต  
55 รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล สำหรับผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น ปวช.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2555 อ.จิระพร ศิริมา