MOU

วันที่ 13 ก.ค. 2563

                                                              


ลำดับที่ เรื่อง ปีการศึกษา ระดับชั้น ดาวน์โหลดเอกสาร/คลิ๊กดูภาพ
1 บริษัท ฟาร์ม่า อัลลิอันซ์ จำกัด 2558 ทุกระดับ
2 การทำสัญญาร่วมกันในการศึกษาวิทยาลัยราชพฦกษ์ 2557 ทุกระดับ  
3 การทำสัญญาร่วมกับสถานศึกษา 2557 ทุกระดับ
4 บันทึกความร่วมมือ (Memorandum Of Understanding) 2557 ทุกระดับ  เอกสาร
5 รายชื่อสถานประกอบการในโครงการร่วมมือ (MOU) 2555 ทุกระดับ  เอกสาร
6 รายชื่อเครือข่ายที่ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา 2554-2555 -  เอกสาร
7 สถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา (MOU)  2555  ปวช.  เอกสาร
8 สถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา (MOU)   2555  ปวส.  เอกสาร