รางวัล/ผลงานอาจารย์

วันที่ 13 ก.ค. 2563

                                                        

 

 
ชื่อผลงาน ประเภทวิชา ชื่อเจ้าของผลงาน ประเภทผลงาน สาขา ปีการศึกษา รางวัล/เกียรติบัตร
ระบบสารสนเทศเบื้องต้น วิชา เทคโนโลยีและการสื่อสารข้อมูล การประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทอาชีวศึกษา ระดับชาติ อ.ปิติ  มาสุกมี สื่อการสอน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2558 เหรียญทอง
สื่อการสอน Electronic วิฃาระบบเครือข่ายเบื้องต้น เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย การประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทอาชีวศึกษา ระดับชาติ อ.จีระพร  ศิริมา สื่อการสอน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2558 เหรียญเงิน
สื่อการสอน E-Learning วิชาการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การสร้างร้านค้าบนเว็บ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทอาชีวศึกษา ระดับชาติ อ.แพรวา  เกษรสกุล สื่อการสอน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2558 เหรียญทองแดง
สื่อการสอน CAI วิชาเพศวิถคศึกษา เรื่อง รู้จักตนเอง การประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทอาชีวศึกษา ระดับชาติ อ.สรัญญา  แสงสิงแก้ว สื่อการสอน พื้นฐาน 2558 เหรียญทองแดง
E-Book คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทอาชีวศึกษา ระดับชาติ อ.จีระพร 
ศิริมา
สื่อ
อิเลคทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   2557 เหรียญทองแดง
สื่อมัลติมีเดีย วิชาหน้าที่พลเมือง และศีลธรรม
เรื่อง พระพุทธเจ้า
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทอาชีวศึกษา ระดับชาติ อ.นรี 
ธารีจริต
สื่อมัลติมีเดีย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   2557 รางวัลชมเชย
การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทอาชีวศึกษา ระดับชาติ อ.วีรนุช
สีเสน
สื่อการเรียน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   2556 เหรียญทอง