กิจกรรมนักศึกษา

วันที่ 13 ก.ค. 2563
                               
วัน/เดือน/ปี ชื่อกิจกรรม สถานที่จัดกิจกรรม เอกสารดาว์นโหลด ผู้รับผิดชอบ คลิ๊กดูภาพ
2 กุมภาพันธ์  2561 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศภายใน
(วันรัก - วันลาสถานบัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา เอกสารไฟล์แนบ อ.กาญจนา
14 - 15 มกราคม 2561 วันวิชาการ เปิดบ้านเจ้าพระยา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา เอกสารไฟล์แนบ  อ.ผ่องศรี
10 ธันวาคม 2560 กิจกรรมกีฬาสีภายใน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา เอกสารไฟล์แนบ  อ.สมชาย
  กิจกรรมซ้อมหนีไฟ บริษัท ฟาร์มา อัลลิอันซ์ จำกัด เอกสารไฟล์แนบ  ฝ่ายปกครอง
3 พฤศจิกายน  2560  กิจกรรมลอยกระทง วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา เอกสารไฟล์แนบ  อ.ธัชพงษ์
25 ตุลาคม 2560  งานถวายการแสดง
หน้าพระเมรุ 
พระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ
วัดอนงคาราม เขตราชเทวี  เอกสารไฟล์แนบ  ฝ่ายธุรการ
  ประชุมผู้ปกครอง วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา เอกสารไฟล์แนบ  อ.สรัญญา
29 มิถุนายน  2560 กิจกรรมรับน้องใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา เอกสารไฟล์แนบ  อ.กาญจนา
29 มิถุนายน  2560 โครงการไหว้ครู กิจกรรมสู่ขวัญน้องใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา เอกสารไฟล์แนบ  อ.กาญจนา
26 มิถุนายน  2560 วันต่อต้านยาเสพติดโลก วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา เอกสารไฟล์แนบ  อ.วิเลิศ
25 มิถุนายน 2560 กิจกรรมปรับพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา เอกสารไฟล์แนบ  อ.กาญจนา
16 มิถุนายน  2560 ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา เอกสารไฟล์แนบ  อ.ศุภาภรณ์
8 มิถุนายน  2560 กิจกรรมธรรมะกับเยาชน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา เอกสารไฟล์แนบ  อ.กาญจนา
6 มิถุนายน  2560 อบรมลูกเสื่อ ผู้บริหาร คณะครู/อาจารย์ และบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา เอกสารไฟล์แนบ  ฝ่ายกิจกรรม
27 พฤษภาคม 2560 เข้าค่ายลูกเสื่อ  ค่ายริมน้ำ จ.ฉะเชิงเทรา เอกสารไฟล์แนบ  ฝ่ายกิจกรรม
  ประชุมผู้ปกครอง โครงการเรียนฟรี 15 ปี  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา เอกสารไฟล์แนบ  ฝ่ายปกครอง
12 มีนาคม 2560 งานฉลองรับเกียรติบัตร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา เอกสารไฟล์แนบ  อ.สรรเสริญ
12 มีนาคม 2560 งานรับเกียรติบัตร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา เอกสารไฟล์แนบ  อ.สรรเสริญ
9 กุมภาพันธ์ 2560 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัตการ เรื่อง การใช้ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา เอกสารไฟล์แนบ  สาขาคอมพิวเตอร์
4-5 กุมภาพันธ์ 2560 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา  รุ่งนภาลอร์ด จ.ระยอง เอกสารไฟล์แนบ  อ.กาญจนา
2-3 กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรมวันรัก - วันลา  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา เอกสารไฟล์แนบ  อ.กาญจนา
21 พฤศจิกายน 2559 สอบ วิชา ธรรมศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา เอกสารไฟล์แนบ  อ.กาญจนา
9 พฤศจิกายน  2559 ถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา เอกสารไฟล์แนบ  อ.ธีรพงษ์
9 พฤศจิกายน  2559 ถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา เอกสารไฟล์แนบ  อ.ธีรพงษ์
6 กันยายน 2559 Cabling Contest 2016 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา เอกสารไฟล์แนบ  สาขาคอมพิวเตอร์
24 มิถุนายน 2559 โครงการศึกษาดูงาน  โรงงาน PSI คอร์ปเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  เอกสารไฟล์แนบ ฝ่ายวิชาการ 
23 มิถุนายน 2559 กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา เอกสารไฟล์แนบ  อ.สรัญญา
24 พฤษภาคม 2559 โครงการคุณธรรมนำวินัยน้องใหม่ใสบริสุทธิ์ นักเรียน/นักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา เอกสารไฟล์แนบ  อ.กาญจนา
23 พฤษภาคม 2559 ปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา เอกสารไฟล์แนบ  อ.กาญจนา
4 เมษายน 2559 โครงการอบรมครูบุคลากร
"เทคนิคการสอนแบบ Active Learning"
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา เอกสารไฟล์แนบ  ฝ่ายธุรการ
27 มีนาคม 2559 โครงการเปิดโลกอาชีพสู่ชุมชน ครั้งที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา เอกสารไฟล์แนบ  ฝ่ายวิชาการ
13 มีนาคม 2559 งานรับเกียรติบัตร โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว เอกสารไฟล์แนบ  อ.สรรเสริญ
25 กุมภาพันธ์ 2559 โครงการเปิดโลกอาชีพสู่ชุมชน ครั้งที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา เอกสารไฟล์แนบ  ฝ่ายวิชาการ
23-24 มกราคม 2559 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ รุ่งนภารีสอร์ท จ.ระยอง เอกสารไฟล์แนบ  อ.กาญจนา
17 มกราคม  2559 เปิดบ้านเจ้าพระยา วันวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา เอกสารไฟล์แนบ  ฝ่ายวิชาการ
17 มกราคม  2559 กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน ชุมชน ต่างๆ ในเขตราชเทวี เอกสารไฟล์แนบ  อ.ธีรพงษ์
7 มกราคม  2559 กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน โรงเรียนวัดชัยมงคล เอกสารไฟล์แนบ อ.ชูศรี 
9 มกราคม  2559 กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน โรงเรียนกิ่งเพชร เอกสารไฟล์แนบ  อ.ชูศรี 
6 มกราคม  2559 กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน โรงเรียนวัดบรมนิวาส เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เอกสารไฟล์แนบ  อ.ชูศรี 
9 มกราคม  2559 กิจกรรมวันเด็ก บริการชุมชน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา เอกสารไฟล์แนบ  อ.ชูศรี 
29 ธันวาคม 2558 งานสังสรรค์ปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา เอกสารไฟล์แนบ อ.สรรเสริญ 
29 ธันวาคม 2558 ทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา เอกสารไฟล์แนบ  อ.ธีรพงษ์
12 ธันวาคม 2558 นิทรรศการวันพ่อแห่งชาติ สนามเสือป่า เอกสารไฟล์แนบ  อ.ธีรพงษ์
16 ธันวาคม 2558 น้อมถวายความอาลัย ถวายแด่สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังคปริณายก
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา เอกสารไฟล์แนบ  อ.ธีรพงษ์
5 ธันวาคม 2558 กิจกรรมกีฬาสีภายใน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา  เอกสารไฟล์แนบ  อ.สมชาย
5 ธันวาคม 2558 งานบริการวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา  เอกสารไฟล์แนบ  อ.นวพร
5 ธันวาคม 2558 วันพ่อแห่งชาติ  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา  เอกสารไฟล์แนบ  อ.ธีรพงษ์
4 ธันวาคม 2558 ถวายพระพร และทำบุญตักบาตร เชตราชเทวี เอกสารไฟล์นแบ  อ.ธีรพงษ์
3 ธันวาคม 2558 จิตอาสา อาชีวะเอกชนสร้างคน สร้างชาติ ชุมชนซอยมั่นสิน เอกสารไฟล์แนบ  ฝ่ายปกครอง
3 ธันวาคม 2558 ทำความสะอาดสนามวิทยาลัยฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา  เอกสารไฟล์แนบ  ฝ่ายกิจกรรม
2 ธันวาคม 2558 โครงการอาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ ชุมชนริมทางรถไฟ ชุมชนคลองสร้างป่อย ชุมชนวัดพระยายัง เอกสารไฟล์แนบ  ฝ่ายปกครอง
1 ธันวาคม 2558 สอบธรรมศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา  เอกสารไฟล์แนบ  อ.ชูศรี
25 พฤศจิกายน 2558 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยวันลอยกระทง วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา  เอกสารไฟล์แนบ  อ.นวพร
25 พฤศจิกายน 2558 ประกวดกระทง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา  เอกสารไฟล์แนบ  อ.นวพร
17 พฤศจิกายน 2558 การประชุมคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย 
โครงการเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 2/2558
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา  เอกสารไฟล์แนบ  ฝ่ายธุรการ
13 พฤศจิกายน 2558 ตรวจสุขภาพประจำปี 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา  เอกสารไฟล์แนบ  ฝ่ายกครอง
20 ตุลาคม 2558 อบรมสัมมนาจรรยาบรรณวิชาชีพครู วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา  เอกสารไฟล์แนบ  อ.ผ่องศรี
12 ตุลาคม  2558 การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับ
โรงเรียนสีขาวต้านยาเสพติด
พุทธมลฑล เอกสารไฟล์แนบ อ.วิเลิศ 
27 กันยายน 2558 บริการวิชาชีพที่ โรงเรียนนิธิปริญญา โรงเรียนนิธิปริญญา เอกสารไฟล์แนบ  สาขาคอมพิวเตอร์
18 กันยายน  2558 ดนตรีต้านยาเสพติด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา  เอกสารไฟลแนบ  ฝ่ายปกครอง
15 - 16 กันยายน  2558 จิตอาสา วัดเกาะพิกุล  จ.นครนายก เอกสารไฟล์แนบ  ฝ่ายปกครอง
25 สิงหาคม 2558 บรรยายเรื่องการเขียนแผนธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา เอกสารไฟล์แนบ  ฝ่ายการตลาด
17  สิงหาคม  2558   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนธุรกิจ เพื่อสร้างผู้ประกอบการแบบ
ครบวงจร
 หอประชุม ชั้น 4
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา
เอกสารไฟล์แนบ  ฝ่ายการตลาด
11 สิงหาคม  2558 กิจกรรมศึกษาดูงาน "นวัตศิลป์ไทย เทิดไท้องค์ราชินี" ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร  จ.อยุธยา เอกสารไฟล์แนบ  ฝ่ายวิชาการ
10 สิงหาคม  2558 กิจกรรมจัดบอร์ด เทิดพระคุณแม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา เอกสารไฟล์แนบ  ฝ่ายกิจกรรม
10 สิงหาคม  2558 กิจกรรมวันแม่ "เทิดไท้บูชา พระคุณแม่" วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา  เอกสารไฟล์แนบ  อ.นิภา
29 กรกฎาคม  2558 รับเกียรติบัตร พุทธมามะก วัดพระยายัง เอกสารไฟล์แนบ  อ.สรรเสริญ
29 กรกฎาคม  2558 กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา วัดพระยายัง เอกสารไฟล์แนบ  อ.ชูศรี
1 กรกฎาคม  2558 ประกวดสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา  เอกสารไฟล์แนบ  อ.สรัญญา
28 มิถุนายน  2558 กิจกรรมรับน้อง รอบสะสมหน่วยกิต วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา  เอกสารไฟล์แนบ  อ.สรัญญา
28 มิถุนายน  2558 กิจกรรมวันไหว้ครู รอบสะสมหน่วยกิต วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา  เอกสารไฟล์แนบ  อ.สรัญญา
26 มิถุนายน  2558 กิจกรรม คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด วัดพระยายัง เอกสารไฟล์แนบ  อ.วิเลิศ
26 มิถุนายน  2558 กิจกรรม คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด ชุมชนคลองส้มป่อย เอกสารไฟล์แนบ  อ.วิเลิศ
26 มิถุนายน  2558 อบรมกิจกรรมคิดดีทำดี ต่อต้าน ยาเสพติด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา  เอกสารไฟล์แนบ  อ.วิเลิศ
26 มิถุนายน  2558  กิจกรรมวันสุนทรภู่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา  เอกสารไฟล์แนบ  อ.ชัยทัศน์
25 มิถุนายน  2558  กิจกรรมรับน้อง วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา  เอกสารไฟล์แนบ อ.กาญจนา 
25 มิถุนายน  2558  กิจกรรมวันไหว้ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา  เอกสารไฟล์แนบ  อ.นิภา
24 มิถุนายน  2558  กิจกรรมประกวดทำพาน   วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา   เอกสารไฟล์แนบ  อ.นวพร  
24 มิถุนายน  2558  กิจกรรมไหว้ครู และรับน้อง รอบค่ำ   วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา    เอกสารไฟล์แนบ  อ.นิภา
 11 มิถุนายน 2558 ทำบุญตักบาตร  ศาลาไทย 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา 
เอกสารไฟล์แนบ  อ.ธีรพงษ์  
2 มิถุนายน 2558    ปฐมนิเทศนักศึกษา ปวช.2-3 และ ปวส.2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา   เอกสารไฟล์แนบ  อ.กาญจนา  
 28 พฤษภาคม 2558 กิจกรรมธรรมะกับเยาวชน   วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา   เอกสารไฟล์แนบ  อ.วลิดา  
 27 พฤษภาคม 2558 กิจกรรมเรียนปรับพื้นฐาน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา  เอกสารไฟล์แนบ  อ.วลิดา
26 พฤษภาคม 2558 กิจกรรมเรียนปรับพื้นฐาน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา  เอกสารไฟล์แนบ  อ.วลิดา
17 พฤษภาคม 2558 กิจกรรมนัดพบผู้ปกครอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา เอกสารไฟล์แนบ  อ.วิเลิศ
 17 พฤษภาคม 2558 โครงการเรียนฟรี 15 ปี  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา  เอกสารไฟล์แนบ  อ.ศุุภาภรณ์
14 มีนาคม 2558  งานเลี้ยงฉลองรับใบประกาศเกียรติบัตร
นักศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา  เอกสารไฟล์แนบ  อ.สรรเสริญ
14 มีนาคม 2558  งานรับใบประกาศเกียรติบัตรนักศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  เอกสารไฟล์แนบ  อ.สรรเสริญ
 14-15 กุมภาพันธ์ 2558 งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา รุ่งนภาลอร์ด จ.ระยอง เอกสารไฟล์แนบ  อ.กาญจนา
27มกราคม 2558  กิจกรรมเพศศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา    เอกสารไฟล์แนบ  อ.วลิดา
11-12 มกราคม 2558   งานเปิดบ้านวันวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา    เอกสารไฟล์แนบ  อ.ผ่องศรี  
9 มกราคม 2558 บำเพ็ญประโยชน์ วัดพระยายัง เอกสารไฟล์แนบ  อ.วิเลิศ
 30 ธันวาคม  2557 งานฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา   เอกสารไฟล์แนบ  อ.สรรเสริญ
ทุกวันพุธ ของสัปดาห์ กิจกรรมสวดมนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา   เอกสารไฟล์แนบ อ.ธีรพงษ์ 
 5-6-7 ธันวาคม 2557 กิจกรรมกีฬาสี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา  เอกสารไฟล์แนบ  อ.สมชาย
4 ธันวาคม  2557 กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณรอบวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา   เอกสารไฟล์แนบ  อ.ชูศรี
12 พฤศจิกายน  2557  งานสอบวิชาธรรมศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา  เอกสารไฟล์แนบ  อ.ชูศรี
7  พฤศจิกายน 2557 งานติววิชาธรรมศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา  เอกสารไฟล์แนบ  อ.ชูศรี
6 พฤศจิกายน 2557 กิจกรรมลอยกระทง วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา เอกสารไฟล์แนบ อ.นวพร   
8 สิงหาคม 2557 เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชการเจ้าพระยา เอกสารไฟล์แนบ  อ.นิภา  
10 กรกฎาคม 2557 ถวายเทียนพรรษา 2557 วัดพระยายัง เอกสารไฟล์แนบ  อ.ชูศรี
26 มิถุนายน 2557   พิธีบูชาครูและสู่ขวัญน้องใหม่  วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชการเจ้าพระยา  เอกสารไฟล์แนบ  อ.วิเลิศ
13-14 มิถุนายน 2557 โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องพ้องเพื่อน ป่าสักแคมป์ จ.สระบุรี เอกสารไฟล์แนบ  อ.วิเลิศ
 16 มีนาคม 2557 รับใบประกาศนียบัตร ครุสภา กระทรวงศึกษาธิการ เอกสารไฟล์แนบ  อ.สรรเสริญ
16 กุมภาพันธ์ 2557  วันวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชการเจ้าพระยา เอกสารไฟล์แนบ  อ.ฝ่องศรี
5 ธันวาคม 2556  กีฬาสี 2556  วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชการเจ้าพระยา  เอกสารไฟล์แนบ  อ.สมชาย  
9 สิงหาคม 2556  วันแม่ 2556  วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชการเจ้าพระยา  เอกสารไฟล์แนบ  อ.นิภา  
29 มิถุนายน 2556 ไหว้ครู 56 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชการเจ้าพระยา เอกสารไฟล์แนบ  อ.สรัญญา  
5 มิถุนายน 2556 กิจกรรมปลูกป่าชายเลน โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ เขตบางขุนเทียน เอกสารไฟล์แนบ  ฝ่ายปกครอง
23 มกราคม 2556 แข่งขันทักษะ 56 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เอกสารไฟล์แนบ สาขาคอมพิวเตอร์