ปฏิทินปฏิบัติงาน

วันที่ 13 ก.ค. 2563
เรื่อง ปีการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการเรียน (รอบสะสมหน่วยกิต) 2559 เอกสาร
กำหนดการรอบค่ำ  2559 เอกสาร
กำหนดการรอบเช้า 2559 เอกสาร
ปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการ 2558  เอกสาร
ปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายธุรการ 2558  
ปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครอง 2558  
ปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายกิจกรรม 2558  เอกสาร
ปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการ 2555  เอกสาร
ปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายธุรการ 2555  เอกสาร
ปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครอง 2555  เอกสาร
ปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายกิจกรรม 2555  เอกสาร
ปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายอาคารสถานที่ 2555  เอกสาร