รางวัล ชื่อเสียง

วันที่ 13 ก.ค. 2563
                                            
รางวัล ชื่อเสียง และเกียรติยศของวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา  2553-2555
รางวัลที่ผู้บริหาร  ครู บุคลากร และสถานศึกษาได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ์

 
ประจำปีการศึกษา  2553
     สถานศึกษา                   ได้รับโล่ห์เกียรติคุณและทุนการศึกษา 10,000 บาท จากศูนย์พระสงฆ์นักเผยแพร่ธรรมเพื่อพัฒนาสังคม สังคมสำนักเรียนวัดยานนาวา
     ผู้บริหารดีเด่น               ประจำปีการศึกษา 2553  นางสาวผ่องศรี  วรผล
     ครูดีเด่น                        ประจำปีการศึกษา 2553   นางสาวกาญจนา  ลีลาสุวณิชย์
 
ประจำปีการศึกษา  2554
     สถานศึกษา                   ได้รับโล่ห์เกียรติคุณและทุนการศึกษา 10,000 บาท จากศูนย์พระสงฆ์นักเผยแพร่ธรรมเพื่อพัฒนาสังคม สังคมสำนักเรียนวัดยานนาวา
     ผู้บริหารดีเด่น               ประจำปีการศึกษา 2553  นางสาวผ่องศรี  วรผล
     ครูดีเด่น                        ประจำปีการศึกษา 2553   นางสาวกาญจนา  ลีลาสุวณิชย์
      หนึ่งแสนครูดี                ประจำปีการศึกษา 2553   นางสาวนงลักษณ์  ปีตะวรรณ
                                                                                  นางสาวผ่องศรี วรผล
                                                                                  นายวิเลิศ  พิบูลย์วัฒนา
                                                                                  นางจันทร์เพ็ญ  ชุณหสกุลโชค
                                                                                  นายสมชาย  แผลงศร
                                                                                  นางสาวชูศรี  อ่วมด้วง
ประจำปีการศึกษา  2555
     สถานศึกษา                    1. ได้รับโล่ห์เกียรติคุณและทุนการศึกษา 10,000 บาท จากศูนย์พระสงฆ์นักเผยแพร่ธรรมเพื่อพัฒนาสังคม สังคมสำหรับนักเรียนวัดยานนาวา
                                             2. สนับสนุนการพัฒนานักกีฬาเทเบิลเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทยจากสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย
                                             3. เกียรติบัตรโครงการเสริมปัญญาสากลสู่มวลชนอาเซียน
                                             4. เกียรติบัตรโครงการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีวศึกษาและสร้างรายได้ระหว่างเรียนโรงเรียนเอกชน
                                             5. เกียรติบัตร ความร่วมมือเพื่อพัฒนาการผลิตกำลังคนกับบริษัท ซี พี ออลล์จำกัด (มหาชน
)
 
     ผู้บริหารดีเด่น              ประจำปีการศึกษา 2555      นายชลอ กมลพันธ์
     ครูดีเด่น                       ประจำปีการศึกษา 2555      นายวิสุทธิ์  รินคำ
     เกียรติบัตรครูสอนนาน   ประจำปีการศึกษา 2555   นางประไพ  ชุณหชัชวาลกุล
                                                                                      นายชลอ กมลพันธ์
                                                                                      นางสาวผ่องศรี วรผล
                                                                                       นางสาววลิดา จ่างจาตุรนต์รัศมี
                                                                                      นายสมชาย  แผลงศร
                                                                                      นางสาวนงลักษณ์  ปีตะวรรณ
                                                                                      นางสาวศิริกุล  ไตรจรูญ
                                                                                      นางสาวกาญจนา  เพ็งบุญ
                                                                                      นางนิภา  บุตรโชติ
                                                                                      นางจันทร์เพ็ญ  ชุณหสกุลโชค
                                                                                      นางสาวสรัญญา  แสงสิงแก้ว
                                                                                      นางรัชดา  จันทร์วงค์
                                                                                      นางสุวรรณา  อิสระพัฒนะพงษ์

        หนึ่งแสนครูดี           ประจำปีการศึกษา 2555         นางนิภา  บุตรโชติ
                                                                                      นางศุภาภรณ์ ปัณฑุลักษณ์
                                                                                      นางสาววีรนุช  สีเสน
                                                                                      นางสาวสรัญญา  แสงสิงแก้ว
                                                                                      นางสาวกาญจนา  ลีลาสุวณิชย์
                                                                                      นายสรรเสริญ  หลีจู

 
ผลงานนักเรียน นักศึกษาดีเด่น ระดับชาติ ระดับภาค   ระดับจังหวัด
ประจำปีการศึกษา  2553

นักเรียน/นักศึกษา       1.  นักเรียน/นักศึกษาเข้าร่วมโครงการธรรมะสู่เยาวชน และเข้าสอบนักธรรมสนามหลวงได้ผลการเรียนดังนี้
                                                        สอบนักธรรมตรี                 100 คน
                                                        สอบนักธรรมโท                   49 คน
                                                        สอบนักธรรมเอก                   2 คน
                                         2. นางสาวลักขณา   วรรณะ  ปวส.2 ได้รับรางวัลเรียนดี  จากกรุงไทยการไฟฟ้า เป็นโครงการต่อเนื่อง 16,000 บาท/ต่อปี

 
 
ประจำปีการศึกษา  2554
       นักเรียน/นักศึกษา   1.  นักเรียน/นักศึกษาเข้าร่วมโครงการธรรมะสู่เยาวชน และเข้าสอบนักธรรมสนามหลวงได้ผลการเรียนดังนี้
                                                                   สอบนักธรรมตรี  100  คน
                                                                   สอบนักธรรมโท   49   คน
                                                                   สอบนักธรรมเอก                   2   คน
                                            2. นางสาวลักขณา   วรรณะ  ปวส.2 ได้รับรางวัลเรียนดี  จากกรุงไทย การไฟฟ้าเป็นโครงการต่อเนื่อง 16,000 บาท/ต่อปี

 
ประจำปีการศึกษา  2555
นักเรียน/นักศึกษา   
1.  นักเรียน/นักศึกษาเข้าร่วมโครงการธรรมะสู่เยาวชน และเข้าสอบ นักธรรมสนามหลวงได้ผลการเรียนดังนี้
                                                                   สอบนักธรรมตรี  128  คน
                                                                   สอบนักธรรมโท   57   คน
                                                                   สอบนักธรรมเอก                   4    คน
                                                                            รวม                        189  คน

ประจำปีการศึกษา  2556
รางวัลเกรียติบัตรผู้บริหารดีเดน และครูดีเด่น ประจำปี 2556 
                              ท่านอาจารย์ศุภชัย วรรณะ จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 

ประจำปีการศึกษา  2557
รางวัลเกรียติบัตรผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2557
                     
 ท่านอาจารย์ สมชาย แผลงศร  จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย     
และรางวัลเกรียติบัตรครูดีเด่น ประจำปี 2557             
                     
 ท่านอาจารย์ นรี ธารีจริจ  จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  
นักเรียน/นักศึกษา   1.  นางสาวสกุณา วัฒนกูล ปวส.1 เข้าร่วมโครงการประกวดนักสร้างเว็บไซต์ระดับเยาวชน ได้ผลรางวัลชนะเลิศ
                                     จากบริษัท ดีช้อปเซ็นเตอร์อินเตอร์ จำกัด 
                                    

รางวัลนักเรียน/นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะระดับชาติ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557
     สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ      

ระดับ ปวส.
                  1. นางสาวสกุณา  วัฒนกูล    วิชา การใช้โปรแกรม  Adobe Photoshop CS6  ประเภทเหรียญทองแดง
                  2. นายนุติพงษ์   เพ็งสมบูรณ์  วิชา การใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหวใช้โปรแกรม  Adobe Flash CS6 ประเภทเหรียญทองแดง

                       
  
ระดับ ปวช.
                 1. นายอัษฎาวุธ   อดิสรณกุล   วิชา การใช้โปรแกรม  Adobe Photoshop CS6  ประเภทเหรียญเงิน
                 2. นายณัฐพร  ปิ่นเพ็ชร           วิชา  การใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย  โปรแกรมAdobe Flash CS6    ประเภทเหรียญทองแดง
                 3. นายธนาวุธ  วงศ์ต่อศิลป์     วิชา  การใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย  โปรแกรมAdobe Flash CS6     ประเภทเหรียญทองแดง
                 4. นายฉัตรดนัย  เพ็ชรฑรรมชาติ  วิชา  การใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย  โปรแกรมAdobe Flash CS6  ประเภทเหรียญทองแดง