ฝ่ายปกครอง

วันที่ 09 ก.ค. 2563

         


อาจารย์วิเลิศ  พิบูลย์วัฒนา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง

 อาจารย์กาญจนา  ลีลาสุวณิชย์
งานแนะแนว

อาจารย์วลิดา  จ่างจาตุรนค์รัศมี
งานครูที่ปรึกษา


อาจารย์สรัญญา  แสงสิงแก้ว
งานระบบช่วยเหลือนักเรียน


อาจารย์ธีระพงษ์  จันทะชารี
งานส่งเสริมระเบียบวินัย

 

 ลำดับที่ เรื่อง  ปีการศึกษา ดาวน์โหลด เอกสาร
 1 แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานฝ่ายปกครอง 2558  เอกสาร 
 2 คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายปกครอง 2558   เอกสาร
 3 ปฏิทินฝ่ายปกครอง 2558   
 4 ผลการประเมินงานฝ่ายปกครอง  2557  เอกสาร 
6 สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 2557 เอกสาร
รายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ 2557 เอกสาร
 8 ตารางวิเคราะห์ของฝ่ายปกครอง 2557 เอกสาร
 9 สรุปการดำเนินงานของฝ่ายปกครอง 2556 เอกสาร
 10 ปฏิทินปฏิบัติการฝ่ายปกครอง 2555   เอกสาร 
 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ ปีการศึกษา สถานที่ ผู้รับผิดขอบ คลิ๊กดูภาพ
โครงการอาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ 2558 ชุมชนริมทางรถไฟ ชุมชนคลองสร้างป่อย ชุมชนวัดพระยายัง อาจารย์วิเลิศ 
พิบูลย์วัฒนา
ดนตรีต้านยาเสพติด 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา

อาจารย์วิเลิศ พิบูลย์วัฒนา

กิจกรรมจิตอาสา 2558 วัดเกาะพิกุล จ.นครนายก อาจารย์วิเลิศ 
พิบูลย์วัฒนา
กิจกรรมจิตอาสา "อาชีวะ สร้างคน สร้างชาติ ต้านภัยยาเสพติด 2558 วัดพระยายัง อาจารย์กาญจนา ลีลาสุวณิชย์
จิตอาสา 2557  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา อาจารย์วิเลิศ 
พิบูลย์วัฒนา
 
กิจกรรมเพศศึกษา 2557  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา อาจารย์วลิดา  จ่างจตุรนค์รัศมี
กิจกรรมธรรมะกับเยาวชน 2557  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา  อาจารย์วลิดา  จ่างจตุรนค์รัศมี  
ศึกษาดูงาน สน.พญาไท  2557  สถานีตำรวจพญาไท อาจารย์สรัญญา  แสงสิงแก้ว    
บรรยายพิเศษด้านยาเสพติด 2557  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยาการเจ้าพระยา อาจารย์วิเลิศ   พิบูลย์วัฒนา    
กีฬาต้านยาเสพติด 2557  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยาการเจ้าพระยา อาจารย์วิเลิศ   พิบูลย์วัฒนา    
เพศศึกษายุค AEC 2557  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยาการเจ้าพระยา อาจารย์สรัญญา  แสงสิงแก้ว 
คนดีมีจิตสาธารณะ 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยาการเจ้าพระยา อาจารย์วิเลิศ   พิบูลย์วัฒนา