เอกสารดาว์นโหลด

วันที่ 13 ก.ค. 2563

                                                

 

ลำดับที่ ชื่อเอกสาร ไฟล์เอกสาร หมายเหตุ
1 เอกสารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชมรม) ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร สำหรับอาจารย์และบุคลากร
2 แบบบันทึกการสอน ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร สำหรับอาจารย์และบุคลากร
3 แผนการจัดการเรียนรู้ 2559 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร สำหรับอาจารย์และบุคลากร
4 แบบฟอร์มโครงการสอน 2559 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร สำหรับอาจารย์และบุคลากร
5 คู่มือการจัดกิจกรรมชมรม ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร สำหรับอาจารย์และบุคลากร
6 ใบลา ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร สำหรับอาจารย์และบุคลากร
7 แบบเสนอเค้าโครง โครงการ ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร สำหรับอาจารย์และบุคลากร
8 แบบฟอร์มโครงการสอน ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร สำหรับอาจารย์และบุคลากร
9 Course Outline ดาวน์โหลดเอกสาร สำหรับอาจารย์และบุคลากร 
10 แผนการจัดการเรียนรู้ ปี57 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร สำหรับอาจารย์และบุคลากร 
11 แบบรายงานการบริการวิชาการ/วิชาชีพ ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร สำหรับอาจารย์และบุคลาก
12 แบบขออนุมัติซื้อ  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร สำหรับอาจารย์และบุคลากร 
13 รายงานปฏิบัติงานแนะแนว  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร สำหรับอาจารย์และบุคลากร 
14 ใบลาสำหรับอาจารย์และบุคลากร  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร สำหรับอาจารย์และบุคลากร 
15 บันทึกรายงาน  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร สำหรับอาจารย์และบุคลากร 
16 ใบสำคัญจ่าย  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร สำหรับอาจารย์และบุคลากร 
17 ใบลงทะเบียน  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร สำหรับนักเรียน/นักศึกษา
18 ใบขอลงทะเบียน  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร สำหรับนักเรียน/นักศึกษา
19 ใบกรอกประวัตินักศึกษา  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร สำหรับนักเรียน/นักศึกษา
20 การเขียนรายงานการฝึกงาน ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร สำหรับนักเรียน/นักศึกษา