ฝ่ายวิชาการ

วันที่ 13 ก.ค. 2563


 

                                    
                                   อาจารย์ผ่องศรี  วรผล
                                 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
 

 

 

อาจารย์แพรวา  เกษรสกุล
หัวหน้าหน่วยการเรียนรู้

อาจารย์จีระพร  ศิริมา
หัวหน้ากลุ่มงานวัดผลประเมินผล

อาจารย์ไปรยา  ตัณธนศุข
หัวหน้างานสารสนเทศวิชาการ

 

ลำดับที่ เรื่อง ปีการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
1 แผนปฏิบัติงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 2560 เอกสารไฟล์แนบ
2 ปฏิทินปฏิบัติงาน วิชาการ ภาคเรียนที่ 2 /2559 2559  เอกสารไฟล์แนบ
3 แผนพัฒนางานประกันคุณภาพ 2556- 2560 2558 เอกสารไฟล์แนบ
4 ปฏิทินปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารวิชาการ 2558 เอกสารไฟล์แนบ
5 คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 2558 เอกสารไฟล์แนบ
6 แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารวิชาการ 2558 เอกสารไฟล์แนบ
7 ตารางสรุปแผนงาน 2557 เอกสารไฟล์แนบ
8 แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารวิชาการ 2557 เอกสารไฟล์แนบ
9 แผนการจัดการเรียนรู้ 2557 เอกสารไฟล์แนบ
10 ปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ  2555 เอกสารไฟล์แนบ

ชื่อกิจกรรม/โครงการ ปีการศึกษา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ คลิ๊กดูภาพ
เปิดบ้านเจ้าพระยา วันวิชาการ 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา อ.ผ่องศรี  วรผล
เปิดบ้านเจ้าพระยา วันวิชาการ 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา อ.ผ่องศรี  วรผล
นิทรรศการวันพ่อแห่งชาติ 2558 สนามเสือป่า อ.แพรวา  เกษรสกุล
สอบธรรมศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา อ.แพรวา  เกษรสกุล
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา อ.ผ่องศรี  วรผล
โครงการ MOU 2558 บริษัท ไมเนอร์กรุ๊ป จำกัด อ.วีรนุช  สีเสน
การอบรมเชิงปฏิบัติการ คณะครูโรงเรียนสมาคมสตรีไทย 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา อ.นรี  ธารีจริต
การอบรมเชิงปฏิบัติการ คณะครูโรงเรียนนิธิปริญญา 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา อ.นรี  ธารีจริต