โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ผู้บริหารโรงเรียน

วันที่ 22 ก.ย. 2562


ดร. เทพวรินทร์  เขื่อนปัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

 

นายยุทธชัย  ฟูเต็มวงศ์
หัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไป

นางธีระพร  ทองรอบ
หัวหน้าฝ่ายงานบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน

นางผ่องพรรณ  สัญญา
หัวหน้าฝ่ายงานบริหารงบประมาณ

นางนันท์นภัส  ไสยาทา
หัวหน้าฝ่ายงานบริหารวิชาการ


โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ที่อยู่ 166 ม.5 ถ.จามเทวี ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 by Kru Math HCW

โทรศัพท์ 054269284 โทรสาร 054269494 อีเมล์ : math101hcw@gmail.com

Engine by SchoolWeb.in.th