โรงเรียนนักเดินเรือ

Mariner School

หลักสูตร

วันที่ 13 ส.ค. 2563
 
 หลักสูตรวิชานักเรียนลูกเรือ (ฝ่ายเดินเรือ)
 
 
รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลารวมตลอดหลักสูตรใช้เวลา  249  ชั่วโมง
ฝึกปฏิบัติในเรือเดินทะเลที่มีขนาดไม่น้อยกว่า  500  ตันกรอสขึ้นไป
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
(หลักสูตร 2 เดือน)
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
2.อายุไม่น้อยกว่า 18 ปี
3.ตาไม่บอดสี
 
ค่าธรรมเนียม 55,000 บาท
(รวมค่าเครื่องแบบ/อุปกรณ์การเรียน/หอพัก/ประกันอุบัติเหตุ/
เอกสารคนประจำเรือพร้อมลงเรือ/ค่าอบรมหลักสูตรพื้นฐานคนประจำเรือ/
พื้นฐานเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมี,พื้นฐานแก๊ส)
 
ค่าสมัคร 2,000 บาท (รวมในค่าธรรมเนียม)
ชำระวันมอบตัว 33,000 บาท
ผ่อนจ่าย 1 งวด 20,000 บาท


การันตี มีงานทำ!