โรงเรียนแม่พริกวิทยา

Maeprikwittaya School

ประวัติโรงเรียน

วันที่ 13 ส.ค. 2563

 ข้อมูลทั่วไป
     1.  ชื่อสถานศึกษา     โรงเรียนแม่พริกวิทยา
             ตั้งอยู่เลขที่           37   หมู่ 5   ถนนแม่พริก   ตำบลพระบาทวังตวง   อำเภอแม่พริก
                                         จังหวัดลำปาง   รหัสไปรษณีย์   52180  

                                      โทรศัพท์   054-299270  โทรสาร   054- 299271  

                                      E-mail  [email protected] 

                                       Website  www.mpw.ac.th/    

             สังกัด                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
                                        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ

     2.  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้น   มัธยมศึกษาปีที่ 1   ถึงระดับ   มัธยมศึกษาปีที่ 6  

                                    มีจำนวน  16   ห้องเรียน

     3.  มีเขตพื้นที่บริการ  20  หมู่บ้าน  ได้แก่
               3.1   บ้านแม่พริกลุ่ม                         3.11    บ้านต้นธง
               3.2  บ้านท่าด่าน                               3.12   บ้านเกาะหัวช้าง
               3.3  บ้านแม่พริกบน                           3.13   บ้านแม่ปุ
               3.4  บ้านสันขี้เหล็ก                            3.14   บ้านผาปัง
               3.5  บ้านร่มไม้ยาง                             3.15  บ้านห้วยขี้นก
               3.6   บ้านแม่เชียงรายลุ่ม                     3.16  บ้านแพะดอกเข็ม
               3.7  บ้านแม่เชียงรายบน                      3.17  บ้านปางยาว
               3.8  บ้านแม่ตั๋ง                                   3.18   บ้านวังผู
               3.9   บ้านดอยคำ                                3.19  บ้านวังสำราญ
               3.10 บ้านพระบาทวังตวง                     3.20  บ้านโป่งขาม

     4.  โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ  ได้แก่
               4.1 โรงเรียนอนุบาลแม่พริก                   4.6 โรงเรียนต้นธงวิทยา
               4.2 โรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง                          4.7 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปุ
               4.3 โรงเรียนแม่เชียงรายลุ่ม                    4.8 โรงเรียนผาปังวิทยา
               4.4 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา                 4.9 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา
               4.5 โรงเรียนบ้านแม่พริกบน                    4.10 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา
                      
        5. โรงเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ  ได้แก่
                5.1 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย            อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง              
                5.2 โรงเรียนบ้านแม่วะน้ำดิบ             อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง                            
                5.3 โรงเรียนแม่วะวิทยา                     อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
                5.4 โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม       อำเภอสามเงา จังหวัดตาก       
    
ประวัติโดยย่อของโรงเรียนแม่พริกวิทยา
 
                  โรงเรียนแม่พริกวิทยา  เดิมใช้ชื่อโรงเรียนว่า  “โรงเรียนมัธยมแม่พริก”   เริ่มเปิดดำเนิน       การสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2516  โดยเป็นสาขาของโรงเรียนเถินวิทยา มีนายณรงค์  บุญมัติ  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเถินวิทยารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนแม่พริกวิทยาอีกตำแหน่งหนึ่ง      ในปีแรกโรงเรียนยังไม่มีอาคารเรียน ต้องอาศัยอาคารของโรงเรียนชุมชนบ้านแม่พริกลุ่ม     (สุนันท์สังฆ ประสิทธิ์)  และยืมครูจากโรงเรียนนี้ช่วยสอน                                                                          

                  ในปีการศึกษา  2518  ภาคเรียนที่ 1   ได้ย้ายจากโรงเรียนชุมชนบ้านแม่พริกลุ่มไปอาศัยศาลาวัดพระพุทธบาทวังตวง และได้ย้ายมาอยู่ในอาคารเรียนชั่วคราว ซึ่งเป็นที่ดินของโรงเรียนปัจจุบัน ตั้งอยู่บ้านเลขที่  37  หมู่ 5  ตำบลพระบาทวังตวง  อำเภอแม่พริก  จังหวัดลำปาง    บนเนื้อที่ 261 ไร่  ในปีการศึกษาเดียวกันนี้ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษาให้สร้างอาคารเรียนแบบ  216 ก.  จำนวน 4 ห้องเรียน  เป็นเงิน 520,000 บาท   และ ในปี  พ.ศ.  2521  และ ปี พ.ศ.  2522  ได้งบประมาณต่อเติมอาคาร  216 ก  จนเต็มรูปแบบ

                   วันที่  15  ตุลาคม  2536  ก.ค ได้อนุมัติให้ปรับปรุงตำแหน่งผู้บริหารจากอาจารย์ใหญ่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมีนายวิจารณ์   สมมะโน  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนแรก เมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2536  มีอัตรากำลังครู  32  คน  นักเรียน  589  คน  ลูกจ้างประจำ  5  คน
   วันที่  7  กรกฎาคม  พ.ศ. 2546  โรงเรียนแม่พริกวิทยา ได้โอนไปสังกัดในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542   โดยขึ้นอยู่กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.)จังหวัดลำปาง  เขตที่ 2 และกลับไปขึ้นอยู่กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  35  ตั้งแต่วันที่   14  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2553
 
                  โรงเรียนแม่พริกวิทยาได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมสามัญศึกษาเดิม และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง  เขต2  ,และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ต้นสังกัดตลอดมา ในด้านอาคาร สถานที่สิ่งก่อสร้าง และการสนับสนุนด้านการเรียนการสอน  ปัจจุบันมีคณะครู จำนวน  30  คน    อัตราจ้าง   3  คน  รวม   33 คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ 3จำนวน   1  คน  ช่างไม้  2  จำนวน  1  คน  พนักงานบริการ  1  คน  นักเรียนทั้งหมด   503 คน   โดยผู้บริหารคนปัจจุบันคือ  นายสายัณห์  พรมใส  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน   นายเสน่ห์  สายต่างใจ เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียน
                 
                   โรงเรียนแม่พริกวิทยามีอาคารเรียน 2 หลัง  เป็นอาคารไม้แบบ 216 ก. ขนาด 2 ชั้น 1 หลัง และอาคารคอนกรีต แบบ 216 ล. ขนาด 2ชั้น ใต้ถุนโล่ง 1 หลัง มีหอประชุมแบบ 100/27 จำนวน 1 หลัง โรงฝึกงานแบบมาตรฐาน1 หลัง   มีคอมพิวเตอร์ สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน 50 เครื่อง   สำหรับใช้ในงานประจำห้องต่าง ๆ จำนวน 18 เครื่อง คือ ห้องสมุด 4 เครื่อง ห้องศูนย์คณิตศาสตร์ 2 เครื่อง ห้องศูนย์วิทยาศาสตร์ 2 เครื่อง ห้องปฏิบัติการทางภาษาไทย 1 เครื่อง    สำหรับห้องสำนักงานต่าง ๆ 9 เครื่อง  ได้สร้างสนามคอนกรีตบริเวณหน้าเสาธงใช้เอนกประสงค์ทั้งนักเรียนเข้าแถวตอนเช้าและเป็นสนามกีฬาได้ด้วย  ได้ปรับปรุงห้องแนะแนว  ห้องกิจการนักเรียน และห้องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

                 ลักษณะของชุมชนที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียน อยู่ห่างจากชุมชน 4 กิโลเมตร  มีจำนวนประชากร ประมาณ  60,000  กว่าคน  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดประจำหมู่บ้าน  ประชากรร้อยละ 95 มีอาชีพทำนา ทำสวน ทำไร่  ประมาณร้อยละ 5 มีอาชีพรับจ้าง  รายได้เฉลี่ยต่อคนค่อนข้างต่ำ การดำเนินชีวิตเป็นแบบเรียบง่าย อยู่อาศัยกันเป็นครอบครัวใหญ่ มีการเอื้อเฟื้อพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน