ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเพิ่มพืนที่สีเขียวในโรงเรียน

ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรีได้จัดกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในการนำของผู้อำนวยการวีรศักดิ์ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างสื่ออนไลน์

ในวันที่ 18-25 พฤษภาคม 2563 กองการศึกษา เทศบาลเมืองมหาสารคาม ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่คณะครูสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินเนินการจัดทำหลักสูตรเปตองสู่ความเป็นเลิศ

ในวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรีได้เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำหลักสูตรความเป็นเลิศ ...

ข่าวการศึกษาไทย by blog.eduzones.com