โรงเรียนรางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศ

ประกันภัยนักเรียน เขตทุ่งครุ ผู้ปกครองต้องอ่านให้ได้

วันที่ 22 พ.ค. 2563
ผู้เข้าชม : 12
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ขอให้นักเรียนและคณะครูร่วมกัน พัฒนาสภาพแวดล้อมในอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องประกอบการ ห้องปฎิบัติการต่าง ๆ ให้ร่วมกันรักษาความสะอาด และความปลอดภัยของนักเรียน เป็นสำคัญ
ผู้อำนวยการวาสนา เจียนสุวรรณ เชิญประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายผู้ปกครอง วันที่ 24 พ.ย 2558