เปิดรับสมัครนักเรียน

วันที่ 03 มี.ค. 2557
ผู้เข้าชม : 1048
เกณฑ์การรับเด็ก รับเด็กอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป เฉพาะไป – กลับ
1. มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
2.บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง นำนักเรียนมาสมัครด้วยตนเอง

กำหนดวันเวลา รับสมัคร
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 น. – 16.00 น. 

เอกสาร หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัคร
1. ใบสมัคร ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนทุกรายการ
2. สูติบัตรฉบับจริง และสำเนา 1 ฉบับ
3. ทะเบียนบ้าน ที่มีชื่อนักเรียน และสำเนา 1 ฉบับ
4. รูปถ่ายหน้าตรงของนักเรียน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 เดือน
5. บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ต้องนำนักเรียนมาสมัครด้วยตนเอง
6. บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง ของบิดา มารดา และสำเนา อย่างละ 1 ชุด
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์การรับเด็ก รับเด็กอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป เฉพาะไป – กลับ1. มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง2.บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง นำนักเรียนมาสมัครด้วยตนเองกำหนดวันเวลา รับสมัครวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 น. – 16.00 น. เอกสาร หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัคร1. ใบสมัคร ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนทุกรายการ2. สูติบัตรฉบับจริง และสำเนา 1 ฉบับ3. ทะเบียนบ้าน ที่มีชื่อนักเรียน และสำเนา 1 ฉบับ4. รูปถ่ายหน้าตรงของนักเรียน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 เดือน5. บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ต้องนำนักเรียนมาสมัครด้วยตนเอง6. บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง ของบิดา มารดา และสำเนา อย่างละ 1 ชุด
กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ชั้นเตรียมอนุบาลถึงอนุบาล3 ปีการศึกษา 2559 เกณฑ์อายุผู้สมัคร ชั้นเตรียมอนุบาล ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึง พฤษภาคม 2557 ชั้นอนุบาล 1 ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึง พฤษภาคม 2556 ชั้นอนุบาล 2 ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึง พฤษภาคม 2555 ชั้นอนุบาล 3 ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2553 ถึง พฤษภาคม 2554 วันรับสมัคร เริ่มรับสมัคร วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.00 น. - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ เอกสารประกอบในการสมัครเรียน สูติบัตรตัวจริงของนักเรียนและสำเนา 1 ชุด โดยบิดาหรือมารดาของนักเรียนลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ทะเบียนบ้านตัวจริงของนักเรียนผู้สมัคร บิดา มารดา และสำเนา 1 ชุด รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว ของนักเรียน 4 ใบ เขียนชื่อนักเรียนด้วยตัวบรรจงกำกับหลังรูป กรณีที่มีใบเปลี่ยนชื่อ นำใบเปลี่ยนชื่อตัวจริงและสำเนา 1 ชุด **หมายเหตุ ในวันที่สมัครเรียนให้ผู้ปกครองนำผู้สมัครเรียนมาด้วย