ตรวจสุขภาพประจำปี 2558

วันที่ 21 ก.ค. 2558
ผู้เข้าชม : 453

กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี

หน่วยงาน :งานอนามัย
โครงการ :กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี

หลักการและเหตุผล :
    โรงเรียนอนุบาลสกุลรัตน์ ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพนักเรียน
หากนักเรียนมีสุขภาพกายดี ย่อมส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จึงได้ดำเนินการกำหนดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับ นักเรียนขึ้น

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจสุขภาพประจำปี
    2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักดูแลสุขภาพของตนเองให้มีความปลอดภัย

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี
   2. นักเรียนได้รับทราบผลการตรวจสุขภาพและคำแนะนำจากทีมงานสุขภาพ
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล ถึงอนุบาล3 จำนวน 135 คน
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง