โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม

ประวัติโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม

วันที่ 05 ก.ค. 2563


ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไป
 1.1 ชื่อ สถานศึกษาโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 112 ถนน - ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์30180 โทรศัพท์ 044-981642 โทรสาร044-981643 e-mail: [email protected] website: http://wmp.ac.th
1.2 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
1.3 เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
 1.4 กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 6
2. ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา
2.1 นายชิด ไพเราะ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งในสถานศึกษานี้ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2552 จนถึงปัจจุบัน
2.2 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา(ที่ได้รับแต่งตั้ง) 1 คน นายอรรถพงษ์ เพ็ชรรัตน์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา
 2.3 ประวัติของสถานศึกษา ประวัติก่อตั้ง เมื่อ พ.ศ. 2520 กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายขยายการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในตำบล นายลำพอง พิลาสมบัติ ขณะนั้น ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินของหมวดการศึกษา อำเภอประทาย ได้ประสานงานและเสนอขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นในเขตตำบลวังไม้แดง โดยเสนอเรื่องผ่านตามขั้นตอนของทางราชการ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2522 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้ ตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นในเขตพื้นที่ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยตั้งชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม” สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อทางราชการได้อนุมัติให้ตั้งโรงเรียนแล้ว สภาตำบลวังไม้แดงซึ่งขณะนั้นมี นายตระการ พิลาจันทร์ เป็นกำนัน ได้มีมติให้ตั้งโรงเรียนวังไม้แดง-พิทยาคม บนที่ดินสาธารณะประโยชน์ “โคกเหล่าพระ” ซึ่งเป็นทำเลเลี้ยงสัตว์ของชาวบ้านตำบลวังไม้แดง ในเนื้อที่ 54 ไร่ 50 ตารางวา และต่อมา กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายอำนาจ เปรมจิต มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก วันที่ 19 พฤษภาคม 2523 โรงเรียนได้เปิดทำการสอนครั้งแรกโดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายทองย้อย คัมภิรา ครูใหญ่โรงเรียนบ้านโคกพระให้ยืมอาคารเรียน 1 หลัง 3 ห้องเรียน และได้รับความอนุเคราะห์จาก นายเลื่อน คุณทะวงศ์ ครูใหญ่โรงเรียนวัดบ้านหนองคอกควาย ให้ยืมโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับให้นักเรียน เรียนหนังสือ ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2524 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารชั่วคราวแบบ 006 ต. 3 ห้องเรียน จำนวนหนึ่งหลัง พร้อมอาคารประกอบอื่น ๆ ได้แก่ บ้านพักครู แบบ 202 ก.1 หลัง และห้องน้ำห้องส้วม 1 หลัง และเมื่อสร้างอาคารชั่วคราวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ย้ายมาทำการเรียนการสอนที่อาคารเรียนชั่วคราว ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2524 เป็นต้นมา สถานที่ตั้งโรงเรียน ตั้งอยู่ที่เลขที่ 112 หมู่บ้านโคกพระ หมู่ที่ 2 ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30180 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4446-9079 ,0-7226-1861 บนเนื้อที่บริเวณโรงเรียนทั้งหมดจำนวน 54 ไร่ 50 ตารางวา ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอประทาย 25 กิโลเมตร ระยะห่างจากอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 115 กิโลเมตร อาคารหลักของโรงเรียนหันหน้าไปทางทิศเหนือ โดยมี ถนน ร.พ.ช. สำหรับให้ชาวบ้านสัญจรผ่านไปมาหน้าโรงเรียน สัญลักษณ์ของโรงเรียน ลักษณะเป็นรูป “โล่ห์” ความหมาย ภาพซ้าย วังน้ำ หมายถึง การศึกษากำลังพัฒนาเข้ามาสู่ตำบลวังไม้แดงและเจริญรุ่งเรือง ต่อไปในอนาคต ภาพขวา ต้นไม้แดง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน (ต้นไม้ที่มีในท้องถิ่น) รูปใบไม้ หมายถึง ใบของต้นไม้แดง หมายถึง ผลผลิตทางการศึกษา คำขวัญของโรงเรียน “คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิชาการ” คติธรรมประจำโรงเรียน ธมฺโม หเว รกฺชฺติ ธมฺมจารํ (ธรรมย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรม) สีประจำโรงเรียน แดง-เขียว ความหมายของสี แดง หมายถึง ความเข้มแข็ง เขียว หมายถึง ความร่มเย็น รักสงบ
2.4 ปรัชญา วิสัยทัศน์ และเป้าหมายของสถานศึกษา
 ทิศทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม จากการศึกษาสภาพแวดล้อมด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน ทำให้ทราบโอกาส-อุปสรรค จุดแข็ง-จุดอ่อน ที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน ดังนั้นจึงได้กำหนดทิศทางของการจัดการศึกษา ดังนี้ วิสัยทัศน์ (Vision) คุณธรรมประเสริฐ เป็นเลิศทางวิชาการ ประสานชุมชน สืบค้นเทคโนโลยี
 พันธกิจ (Mission)
 1.เสริมสร้างและพัฒนาให้ระเบียบวินัยและคุณธรรม
 2. พัฒนางานวิชาการให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นตามมาตรฐาน
3. ประสานชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
4. สืบค้นและนำเทคโนโลยีมาใช้และพัฒนาการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์ (Goal)
 1. นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
3. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
4. มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน