โชป้า&ชายด์ป้า

วันที่ 04 เม.ย. 2563
คลิกเพื่อรับชม VDO โชป้า&ชายด์ป้าโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
 
คลิกเพื่อรับชม ภาพกิจกรรม โชป้า&ชายด์ป้าโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
   
•เหตุผล/แรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการ
 
                 เดิมทีโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม  มีโครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  มีการเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนเป็นประจำ จากการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงของนักเรียนทุกภาคเรียน ผลปรากฏว่า มีนักเรียนเริ่มอ้วนและอ้วน  ในปีการศึกษา  ๒๕๕๗  ร้อยละ  ๑๕.๙๘  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘  ร้อยละ๑๔.๕๗  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ภาคเรียนที่  ๑  ร้อยละ  ๑๕.๖๓  ตามลำดับ   ซึ่งโรงเรียนได้มีการจัดโครงการ/กิจกรรมแก้ปัญหาเด็กเริ่มอ้วนและอ้วนทุกปี  แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ ด้วยขาดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องของนักเรียน และขาดการเห็นความสำคัญจากผู้ปกครอง ประกอบกับสภาพพื้นที่ของโรงเรียน มีจำกัด  ไม่มีสนามสำหรับเด็กเล่นกีฬาประเภทต่างๆ ทำให้เด็กๆ ไม่มีกิจกรรมทางกายเมื่อยามว่างนอกจากวิชาพลศึกษา  เด็กๆจึงมีพฤติกรรมเนือยนิ่งมากกว่าการเคลื่อนไหว  หรือนั่งเล่นกับเพื่อน 
       
        จนกระทั่งในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนได้รับทราบข้อมูลจากสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครระยอง ว่ากองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพได้เชิญชวนโรงเรียนที่มีนักเรียนเริ่มอ้วน และอ้วน อย่างน้อย ๑๔๐  คน  ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ  โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม  เห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีที่โรงเรียนจะมีรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเฝ้าระวังและแก้ปัญหานักเรียนที่เริ่มอ้วนและอ้วนอย่างจริงจังอย่างมีหลักการโดยได้รับการแนะนำจากผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ จึงได้มีการประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียนที่สนใจ และคัดเลือกนักเรียนที่เริ่มอ้วนและอ้วนเข้าร่วมโครงการฯดังกล่าว