โรงเรียนวัดบ่อทอง

ประวัติโรงเรียน

วันที่ 25 ม.ค. 2564

 

1.ข้อมูลทั่วไป

         1.1  ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ่อทอง ตั้งอยู่เลขที่ 1/1  หมู่ที่ 2  ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว  จังหวัดปทุมธานี  โทรศัพท์  0-2599-1541  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี   เขต 1  โทรสาร e-mail :[email protected]   website : www.borthong.ac.th

         1.2  เปิดสอนระดับชั้นตั้งแต่อนุบาล  ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   เนื้อที่  8  ไร่  16  ตารางวา

 เขตพื้นที่บริการ  2  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่ 1-2  ตำบลคูขวาง

 

 2. ข้อมูลด้านบริหาร

          2.1  ผู้อำนวยการโรงเรียน  คือ  นางสาวกาญจนา  นิธีจันทร์   โทรศัพท์ 02-5991541     e-mail: -

                 วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาเอก   ค.ด.บริหารการศึกษา  ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  9  พฤษภาคม พ.ศ.  2561  จนถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา  1  ปี  6  เดือน

        2.2  ผู้ช่วยผู้บริหาร คน

        2.3  ประวัติโดยย่อ  คำขวัญ  วัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา

โรงเรียนวัดบ่อทอง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2  ตำบลคูขวาง  อำเภอลาดหลุมแก้ว  จังหวัดปทุมธานี  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1  กันยายน  พ.ศ.  2467  โดยนายอำเภอลาดหลุมแก้ว  (รองอำมาตย์โท  ขุนรัตนประศาสน์)  จัดตั้งโรงเรียนประชาบาลสำหรับตำบลคูขวาง  เป็นโรงเรียนที่ตั้งตามพระราชบัญญัติเงินศึกษา   

          โดยมีพระบรรจงสัตย์  เป็นครูใหญ่  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึง  ชั้นประถมศึกษา 3  เมื่อปี พ.ศ. 2511  นายวัง   นางพริ้ง  แจ้งน้อย  มอบที่ดินให้วัดบ่อทองเพื่อสร้างโรงเรียน  จำนวน  6  ไร่  อยู่ตรงข้ามวัดคนละฝั่งคลอง  ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้สร้างอาคารเรียน  ในปีพ.ศ. 2547  ได้รับมอบที่ดินเพิ่มอีก 2  ไร่  16  ตารางวา  รวมพื้นที่ทั้งหมด  8  ไร่  16  ตารางวา  และอาคารประกอบ  โดยสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  ต่อมาในปีพ.ศ.  2523  ได้โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  และปัจจุบันสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพป.ปทุมธานีเขต1)  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 2  ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

     

        โดยมีคำขวัญ  สร้างสรรค์สามัคคี  เป็นคนดีมีน้ำใจ  ศึกษาอย่างตั้งใจ  เชิดชูไว้ซึ่งคุณธรรม

      

        โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี  คนเก่ง  ศึกษาอย่างตั้งใจ  และอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข


 
 

โรงเรียนวัดบ่อทอง

ที่อยู่ 1/1 ม.2 ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

โทรศัพท์ 025991541 อีเมล์ : [email protected]

Engine by SchoolWeb.in.th