โรงเรียนหทัยกิจคริสเตียน

hathaikijchristian school

ประวัติ

วันที่ 28 ม.ค. 2564

          >>โรงเรียนสคูลเว็บ ตั้งอยู่ในบริเวณวัดทรงธรรมวรวิหาร  ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งมาตั้งแต่  พ.ศ. 2438 โดยพระอุดมวิจารย์ อดีตเจ้าอาวาสเป็นผู้เริ่มก่อตั้ง และดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก

          >>ในระยะแรกได้เปิดสอนชั้นประถมก่อนจนถึง พ.ศ. 2475 จึงเปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาและมีฐานะเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดพระประแดง รับนักเรียนชาย - หญิง เรียนรวมกันแบบสหศึกษา

       ต่อมาได้แยกชั้นประถมออกไป เหลือเฉพาะชั้นมัธยมศึกษา มีชื่อว่า "โรงเรียนมัธยมวัดทรงธรรม" จนถึง   พ.ศ. 2494 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น"โรงเรียนสคูลเว็บ" อย่างในปัจจุบัน 

          >> พ.ศ. 2478 เปิดสอนแผนกพณิชยกรรม และได้ยุบเลิกแผนนี้เมื่อ พ.ศ. 2481

          >> พ.ศ. 2481 ได้แยกนักเรียนหญิงไปเรียนที่กราบทหารเรือ 3 เรียนว่า "โรงเรียนวัดทรงธรรมแผนกสตรี" ซึ่งต่อมาได้ตั้งเป็นโรงเรียนวสุทธิกษัตรีย์


         >>พ.ศ. 2517 กรมสามัญศึกษาได้ทดลองเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาที่วัดบางน้ำผึ้งใน ในนามโรงเรียนวัดทรงธรรม รับนักเรียนแบบสหศึกษา เวลาผ่านไปหลายปีทางวัดไม่สามารถจัดหาที่ดินสำหรับสร้างโรงเรียนให้ครบตามหลักเกณฑ์ได้ จึงได้ย้ายนักเรียนทั้งหมดกลับมาเรียนที่โรงเรียนสคูลเว็บ เมื่อพ.ศ. 2521 ทำให้มีนักเรียนหญิงตั้งแต่ชั้นธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนนี้ ตั้งแต่นั้นมา

          >> พ.ศ. 2520 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  แบบสหศึกษา